Från Kommunfullmäktige i Krokom 2012-06-12

En solig dag i Trångsvikens Bygdegård.

Här dryftas kommunens väl och ve. Olika uppfattningar bryts mot varandra. Majoriteten har en uppfattning oppositionen har en annan. När klubban faller så gäller den mening som får de flesta rösterna.

Under dagen har flera medborgarförslag uppe till behandling. Bra förslag.
Mycket har handlat om hur det skall se ut i centrala Krokom.
Kommunen har tagit till sig vissa idéer i framtidsarbetet.

Konsumhuset i centrala Krokom.
Huset har stått tomt länge, vad händer? Huset kostar 250 000:/år.
Några besked fanns inte att hämta trots lång debatt och många frågor. Inga pengar finns anslagna, majoriteten vill vänta på en förstudie som det inte finns ett slutdatum för.
I denna fråga blev majoriteten svaret skyldig!

Kommunens kostnader och service har redovisats i något som kallas, Kommunens kostnader i Korthet (KKIK).
Konstaterades att kostnaderna för hemtjänsten är höga men i gengäld är även servicen god.
KKIK har redovisat hur medborgarna blir bemötta,
biblioteketets öppethållande, barnomsorgen och mycket annat.
En enkel och bra redovisning.

Jämtkraft informerade om sin verksamhet.
Vd Anders Eriksson berättade om att Jämtkraft vill bredda sitt energiengagemang med att köpa in sig i norsk energi, Troms Energi.
Ett sådant köp menade Anders att det är nödvändigt för ett litet kraftbolag som Jämtkraft.
Anders fick frågan om arbetsförhållanden vid ny och ombyggnad av Hissmofors. Han menade att det inte är möjligt att ställa krav på NCC om hur det skall gå till. (Flera blänkare i tidningarna om mindre bra arbetsförhållanden.)

Kommunens budget debaterades.
Majoriteten lade fram sin budget som oppositionen tyckte saknade framtidsperspektiv. En ”förvaltningsbudget”.
En budget utan framtidssyftande perspektiv och visoner.
Inga tankar om att bli effektivare i nämnderna, sades från talarstolen.
I denna budget finns även kommunens mål och strategier. Lång debatt om denna skrivning, oppositionen tyckte inte att skrivningen höll måttet målen.

Oppositionen( S + V)
Om du vill läsa hela motionen:  https://sikrokom.wordpress.com/budgetforslag/
En så  kallad ”skuggbudget” som ställdes mot majoritetens budget.
S och V konstaterar att kommunens inkomster kommer att minska med anledning av världsläget och har tagit med detta i sina förslag.
Denna budget hade pengar till kultur, barn, unga och äldre.
Budgeten har även med effektiviseringar inom förvaltningarna. Uppfattingen är att det finns en del luft i förvaltningarna. Här finns effektivitet att tjäna in.

Nya krav kommer inom demensvården, det kommer ökade krav på bemanning vilket får anses riktigt ur personalens säkerhet och även de dementas säkerhet.
Detta finns med som en framtida utgift.
För en stärkt demokrati finns även inlagt ett extra kommunfullmäktige dels för att ge medborgarna fler möjligheter att komma till tals och för att hinna med ärenden i rimlig tid.

Framtidsstatsningar som badhus i Krokom och en idrottshall i Änge när ekonomin tillåter. Kulturskolan behöver förstärkning för att alla elever skall få möjlighet till denna aktivitet, som på sikt bör göras avgiftsfri.

Beslut.
Majoritetens budget fick bifall och oppositionens budget avslag.

Ytterligare beslut togs om taxor och avgifter för bland annat bygglov och värmepumpar.Valärenden klarades av.

En lång dag tog slut med många yrkanden och beslut.