Alliansens röra!

Allianspartierna i Krokom (c, m, fp, kd, mp) förvägrar de äldre
i Föllinge och Hotagen valfrihet inom hemtjänsten.

Sedan oktober 2009 har entreprenadföretaget Förenade Care AB drivit Solbacka äldreboende och hemtjänsten i Föllinge på uppdrag av Krokoms kommun. Avtalet sträckte sig till september 2013.
Vid socialnämndens sammanträde den 26/6 beslutade alliansen att förlänga ytterligare i 2 år. Detta innebär att företaget fortsätter att driva äldreboendet Solbacka och hemtjänsten i Föllinge och Hotagen.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet på goda grunder.

Det har funnits och finns många diskussioner och orosmoment kring driften och kvaliteten på Solbacka.
Krokoms kommun är en av de fem sämsta kommunerna på äldreomsorg i öppna jämförelser som görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Förenade Cares Solbacka får i enkäter sämst betyg av boendena i Krokoms kommun när det gäller bemötande, service/stöd, trygghet, meningsfullhet, information till anhöriga, inflytande och även sämst helhetsbetyg.
Hemtjänsten i Krokom, och Föllinge, får generellt bra betyg.

För att kunna ta ställning till förlängningen krävde vi i oppositionen att beslutades skjutas upp till september för att vi då skulle kunna få en sammanhållen utvärdering som underlag. Men förslaget röstades ned och beslutet togs utan att nämnden ens fått diskutera ärendet eller haft ett bra underlag – den kontinuerliga rapporteringen från Förenade Care bedömdes tillräcklig. Trots att samma möte bara hade bokstavliga frågetecken när det gällde avvikelser från Solbacka och så vi vet att man har haft problem med bemanning under sommaren tidigare.

Varför inte vänta till september och ha ett samlat grepp om Förenade Cares verksamhet?

Beslutet innebär att Föllingeområdets äldre inte får samma möjligheter att ”välja utförare” inom hemtjänsten som övriga delar av krokoms kommun.
Alliansen har sedan Lagen om Valfrihetssystem (LOV ) infördes talat möjligheter för små företag att utföra hemtjänst i en glesbygdskommun som Krokom. Varför sjunger inte alliansen denna ”LOV”-sång i Föllinge? Kommunens slogan är ”Vi gör plats för växtkraft” men det kanske inte gäller i Föllinge och Hotagenområdet.
Socialdemokraterna har hela tiden varit motståndare till att införa både entreprenad på äldreboende och LOV i hemtjänsten.

2010-05-10 frågade vi i fullmäktige vilka valmöjligheter som skall finnas i Föllinge och Hotagen?
Alliansen svarade, citat;

Hemtjänsten i Föllinge är upphandlad enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och leverantör är Förenade Care AB. LOV kan inte tillämpas i Föllinge under den stipulerade avtalstiden. Avtalstiden är 2009-10-01 till och med 2013 09-30. Med möjlighet för Krokoms kommun att förlänga avtalet i maximalt två år. Besked om förlängning skall lämnas senast 2012-09-30. Efter avtalstiden övergår Föllinge till att omfattas av LOV.

Det kan konstateras att alliansen i Krokoms kommun inte håller sig till sanningen angående LOV- en och att de äldre i Föllinge och Hotagen inte skall få samma möjligheter som övriga i Krokoms kommun under de kommande två åren.
Inte heller anser alliansen att det viktigt att ha ett bra underlag för ett beslut som detta.
Det gynnar varken äldrevården eller demokratin i Krokom.

Vi Socialdemokrater menar att alliansen borde, om de av ideologiska skäl prompt måste slå sönder den offentliga verksamheten, välja vilket ben de ska stå på: LOU eller LOV:en. Att ha båda är inkonsekvent.
Själva tänker vi fortsätta arbeta för en vård och omsorg utan vinstintressen där omsorg om medborgarna och kvaliteten står i centrum.

Socialdemokratiska partigruppen i Socialnämnden
Gm/ Christer Toft